Podmínky rezervace Penzionu Karlos Třeboň

Obchodní podmínky                 

  1. Objednávku o ubytování  a rezervaci  termínu je možno dohodnout po telefonu, nebo písemně elektronickou poštou a smlouva o rezervaci je uzavřena po poukázání  sjednané  zálohy objednatelem ve stanoveném termínu. Doplatek je hrazen pří nástupu ubytování.
  2. Pokud z jakýchkoliv důvodů  objednatel  zruší  smlouvu  o ubytování, prosíme o co nejrychlejší  oznámení  ubytovateli,  jinak bude celá záloha zaúčtována jako storno poplatek.  Při včasném oznámení je možné jednat o náhradním termínu. Záloha se nevrací.
  3. Storno ani jiné poplatky se neúčtují v případě, že si objednatel zajistí v daném termínu a ve  stejném  rozsahu  pobytu náhradníky a to nejpozději v den nástupu. Finanční vyrovnání si mezi sebou řeší  objednatel  s náhradníkem.
  4. Rezervovaný pobyt nelze dodatečně zkracovat, bude inkasován v plné výši.
  5. Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu znemožněno  následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez  zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá objednatel nárok na žádné jiné náhrady.
  6. Tyto obchodní podmínky platí pro Penzion Karlos Třeboň provozovaný Danou Kročákovou Třeboň Holičky 38, PSČ 379 01 Třeboň. IČ: 735 64 681

Vstupují v platnost dne 1. 1. 2014 a účinnosti nabývají  v okamžiku uhrazení sjednané zálohy na pobyt na základě ubytovatelem potvrzené rezervace.